Ecologisch onderzoek: de habitatsgeschiktheidsbeoordeling

15-10-2021
2297 keer bekeken

Natuur- en ecologische onderzoeken zijn bij alle werkzaamheden van belang, ook voor project A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Er kan namelijk niet zomaar werk worden verzet zonder nauwkeurig de lokale flora en fauna in kaart te brengen.

Omdat dit voor het laatst in 2018 is uitgevoerd en gegevens zijn verouderd, is het nodig om het ecologisch onderzoek te actualiseren. Daarom voerden we tussen 13 en 24 september 2021 een onderzoek uit naar de mogelijke leefomgeving van beschermde dieren, oftewel een habitatsgeschiktheidsbeoordeling.

Hiermee bepalen we welke vervolgonderzoeken in de toekomst noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het tracébesluit. Deze eventuele vervolgonderzoeken worden in 2022 uitgevoerd.

Veldonderzoek: welke beschermde dieren in het gebied?

Lucas de Haan is ecologisch adviseur bij ingenieursbureau Arcadis en voerde het onderzoek uit. “Bij een verkennend onderzoek kijken we of een gebied een geschikte leefomgeving vormt voor beschermde diersoorten. Wanneer dit het geval is, dan is verder veldonderzoek nodig per diersoort. Dit ‘soortgerichte’ onderzoek legt specifieke diersoorten vast om zo zeker te weten of deze ook in het gebied voorkomen. Hierbij maken wij foto’s om zo een waarneming te bevestigen of om een beeld te koppelen aan een locatie. “Als ook uit het onderzoek blijkt dat deze dieren er zijn, dan gaan we kijken welke functie het gebied heeft voor deze diersoorten. Is het bijvoorbeeld een foerageergebied, verblijfplaats, migratieroute of heeft het een ander doel?”

En om wat voor fauna gaat het? “Dieren die bij dit onderzoek verwacht kunnen worden zijn roofvogels, vleermuizen en mogelijk beschermde amfibieën bij waterpartijen. Verder ook dieren die specifiek op de grond leven zoals de hermelijn, wezel en mogelijk de das.”

Toestemming locatieonderzoek

Omdat het voor het onderzoek nodig was om de grond van derden te betreden, is er door Arcadis aangegeven om welke locaties dit gaat. Eigenaren en gebruikers zijn door Rijkswaterstaat persoonlijk geïnformeerd over het onderzoek en hen is toestemming gevraagd voor het betreden van de locaties. Pas na volledige toestemming is met het veldonderzoek de aanwezige flora en fauna in het gebied goed in kaart gebracht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen